Uświęcenie
PrześladowaniaZe świata

168 aktów łamania wolności religijnej chrześcijan na Zachodzie

W okresie między styczniem 2020 roku i grudniem 2023 roku zanotowano co najmniej 168 aktów łamania wolności religijnej chrześcijan w krajach zachodnich. To dane na podstawie nowego raportu Rady Badania Rodziny (Family Research Council, FRC) przy Centrum ds. Wolności Religijnej (Center for Religious Liberty), w którym udokumentowano zajścia z 16 krajów.

Zanotowane przypadki obejmują aresztowania i grzywny za publiczne głoszenie Ewangelii i modlitwę, kary za wyrażanie biblijnych przekonań oraz kroki dyscyplinarne podejmowane przeciwko pastorom nie trzymającym się ograniczeń nakładanych z powodu COVID-19. Te ostatnie często były bardziej poważne w przypadku instytucji religijnych, niż świeckich – informuje studium zatytułowane „Free to Believe? The Intensifying Intolerance Toward Christians in the West” („Wolny, by wierzyć? Rosnąca nietolerancja wobec chrześcijan na Zachodzie”).

Korzystając z dokumentów z otwartych źródeł, raportów i wiadomości podawanych w mediach informacyjnych, studium ujawnia niepokojący trend sankcjonowanych rządowo działań przeciwko praktykom chrześcijańskim i wyrażaniu chrześcijańskiej wiary. Co najmniej 58 przypadków zanotowano w Stanach Zjednoczonych, 36 w Kanadzie, 43 w Wielkiej Brytanii i sześć w Grecji. Inne kraje, w których doszło do podobnych zajść, to: Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Malta, Australia i Nowa Zelandia.

Tony Perkins, prezydent FRC i były przewodniczący Amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF), podkreślił alarmujący wzrost obecnej na Zachodzie wrogości wobec chrześcijan, zwracając uwagę na autorytarne rozwiązania przeciwko osobom praktykującym swoją wiarę.

W lutym 2023 roku w Stanach Zjednoczonych, kalifornijska nauczycielka Jessica Tapia została zwolniona z pracy z powodu kwestionowania okręgowej polityki, która zmusza nauczycieli do ukrywania, a nawet kłamania rodzicom na temat zaburzeń tożsamości płciowej uczniów i ich pragnienia identyfikowania się w szkole z płcią przeciwną.

W sierpniu 2021 roku w Australii, pastor Martin Beckett był przesłuchiwany przez policję po tym, gdy w czasie programu na żywo na mediach społecznościowych przyznał, że poprowadził ceremonię ślubną wbrew zasadom lockdownu nałożonego z powodu COVID-19.

W marcu 2023 roku w Kanadzie, pastor Derek Reimer został aresztowany za złamanie nakazu otrzymanego po swoim poprzednim aresztowaniu, zgodnie z którym nie wolno mu było zbliżać się do żadnego wydarzenia LGBT na odległość mniejszą niż 200 metrów. W czasie obydwu aresztowań Reimer protestował przeciwko akcjom czytania bajek w bibliotekach publicznych przez drag queen. Oskarżono go o zakłócanie spokoju, rozrabianie i sześć przypadków nękania, a każde oskarżenie wiązało się z karą grzywny lub sześciu miesięcy więzienia.

W raporcie wymieniono 168 przypadków łamania wolności religijnej chrześcijan w 16 krajach.

Arielle Del Turco, autorka raportu i dyrektorka Centrum ds. Wolności Religijnej przy FRC, wyraziła niepokój zanikiem wolności religijnej w zachodnich demokracjach. Del Turco zauważyła, że mimo spadku po 2020 roku zajść związanych z COVID-19, dyskryminacja chrześcijan z powodu ich przekonań wzrosła.

Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie wydało wcześniej inny raport dokumentujący wzrost w 2022 roku na teranie Europy anty-chrześcijańskich przestępstw nienawiści, obejmujących napaści fizyczne i morderstwa.

Wnioski Obserwatorium sugerują niedoszacowanie liczby takich przestępstw, związane z brakiem relacjonowania mediów i lękiem ofiar. Nowe prawa regulujące mowę i ekspresję religijną przyczyniły się do dalszego ograniczenia swobód chrześcijan, szczególnie przez tworzenie tzw. stref buforowych wokół klinik aborcyjnych, w których modlitwa jest czynem przestępczym.

Zmiany prawne wpływające na wolność religijną obejmują wprowadzenie przepisów, które mogą obciążać odpowiedzialnością karną rodziców, pastorów i nauczycieli za wyrażanie poglądów sprzecznych z dominującymi opiniami w kwestiach LGBT lub za zniechęcanie ze względów religijnych do transseksualnych zabiegów chirurgicznych powodujących okaleczenie ciała. W raporcie poruszono też problem wpływu wojny w Ukrainie na wolność religijną, zwracając uwagę na dyskryminację chrześcijan prawosławnych i działania władz rosyjskich przeciwko chrześcijańskim praktykom.

Oba raporty wzywają do poprawy dialogu między rządami, społeczeństwem cywilnym i grupami religijnymi w celu ochrony swobód religijnych. Zalecono działania na rzecz zwiększenia znajomości religii wśród przedstawicieli administracji państwowej, zapewnienia uczciwej reprezentacji poglądów religijnych i zachęcania chrześcijan do pełnego szacunku udziału w dyskusji publicznej w celu wypełnienia luki między religią i społeczeństwem świeckim.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button