Wieści wydawnicze

Blizny

Rebecca St. James, Nancy Rue

BliznyŻycie w poczuciu winy, brak umiejętności mówienia o swoich uczuciach i emocjach może nawet doprowadzić do samookaleczania. Istnieje jednak droga uzdrowienia.

Potworny wypadek, rozwód rodziców i emocjonalne katusze rozrywające Kirsten od środka… Ukojenie znalazła w nacinaniu skóry. Radziła sobie. Tak przynajmniej jej się wydawało. Ale osiem lat później, tej nocy gdy spodziewa się oświadczyn swojej wieloletniej sympatii, Kirsten dowiaduje się, że po kryjomu spotykał się z jej najlepszą przyjaciółką. Desperacko próbując uciec od własnych uczuć, sięga po jedyną rzecz, która daje jej poczucie kontroli pośród chaosu. Jednak tym razem nacięcie prowadzi niemal do tragedii…

„Niezwykle poruszająca powieść i fantastyczna lektura, która z pewnością trafi do młodych kobiet”.
– Kari Jobe – laureatka Dove Award, artystka

Rebecca St. James to znana piosenkarka i autorka tekstów piosenek, zdobywczyni nagród Grammy i Dove, a także aktorka i pisarka – ma już na swym koncie bestsellerowe powieści.

Nancy Rue jest autorką ponad stu książek dla nastolatków, dzieci i dorosłych. Większość z nich to bestsellery. Nancy jest też częstym gościem programów radiowych jako ekspert w sprawach dotyczących nastolatków.

Dane książki

Autor: Rebecca St. James, Nancy Rue
Liczba stron: 408
Wymiary: 135×210 mm
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7516-729-0
Tłumacz: Jagoda Meissner
Rok wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Wojciecha

Recenzje

„Nie po­win­no nas dzi­wić, że Re­bec­ca St. Ja­mes – uta­len­to­wa­na i wraż­li­wa pio­sen­kar­ka i au­tor­ka tek­stów pio­se­nek – na­pi­sa­ła tak nie­zwykle po­rusza­ją­cą po­wieść. To fan­ta­stycz­na lek­tura, któ­ra z pew­no­ścią tra­fi do mło­dych ko­biet. Pięk­nie opo­wie­dzia­na hi­sto­ria – wspól­nie z Nan­cy Rue – nie tyl­ko chwyci was za ser­ce, ale tak­że po­mo­że wam zna­leźć dro­gę do uzdro­wie­nia”.

– Kari Jobe, lau­re­at­ka Dove Award, ar­tyst­ka, pre­le­gent­ka pod­czas zjaz­du Re­vo­lve

„Ra­zem z Jo­elem roz­ma­wia­my po kon­cer­tach z mło­dymi ludź­mi z ca­łe­go kra­ju. Je­ste­śmy więc prze­ko­na­ni, że prze­sła­nie tej książ­ki przy­sta­je do na­szych cza­sów i jest jak naj­bar­dziej traf­ne! Mie­szan­ka hu­mo­ru, wni­kli­wo­ści i dra­ma­tu spra­wia, że po­wieść Bli­zny po­ma­ga z całą mocą w gło­sze­niu praw­dy. Gra­tulu­je­my Re­bec­ce i Nan­cy, że na­pi­sa­ły tak wspa­nia­łą książ­kę!”

– Luke Smal­l­bo­ne z ze­spo­łu For King and Co­un­try

„Bli­zny to pięk­na, wni­kli­wa książ­ka zaj­mu­ją­ca się trud­nym te­ma­tem. Nan­cy Rue i Re­bec­ca St. Ja­mes stwo­rzyły hi­sto­rię chwyta­ją­cą za ser­ce, któ­ra wy­da­je się bar­dziej praw­dzi­wa, niż moż­na by przy­pusz­czać. Pod­czas lek­tury nie po­win­no się za­po­mi­nać o tym, że wszyst­kie po­sta­ci są fik­cyj­ne. Fa­bu­ła, zwro­ty ak­cji i wstrzą­sa­ją­ce sy­tua­cje tak moc­no po­rwą cię za ser­ce, że nie bę­dziesz w sta­nie przejść obok nich obo­jęt­nie”.

– Lori Twi­chell, na­ło­go­wa czytel­nicz­ka li­te­ra­tury pięk­nej

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Prosimy o wsparcie, wyłączając blokadę reklam.