WydarzeniaZ kraju

Konferencja: Pierwsze i drugie przyjście Chrystusa na tle żydowskim

Dr Arnold Fruchtenbaum i Misja Ariela

Arnold FruchtenbaumWiadomość nadesłana: W dniach 17 do 19 maja będzie gościł w Polsce po raz kolejny doktor Arnold Fruchtenbaum, wybitny i główny przedstawiciel jednego nurtów myśli mesjanistycznej. Przyjrzyjmy się pokrótce jego sylwetce i misji oraz nurtowi teologicznemu, jaki reprezentuje.

Od narodzin do nawrócenia

Arnold urodził się w 1943 roku na Syberii, w Rosji. Przy pomocy izraelskiego podziemia w roku 1947 rodzina Fruchtenbaum wydostała się przez Żelazną Kurtynę do Niemiec, gdzie znalazła się w brytyjskim obozie dla przesiedleńców. Tam właśnie Arnold został wyszkolony przez swego ojca w ortodoksyjnym judaizmie, po czym w roku 1951 rodzina wyemigrowała do Nowego Jorku. Jednak przed opuszczeniem obozu rodzina zaprzyjaźniła się z pastorem luterańskim. Ten kontakt doprowadził w końcu Arnolda i jego matkę do biura głównego Amerykańskiej Rady Misji wśród Żydów (American Board of Missions to the Jews, w skrócie AMBJ). Po upływie dalszych pięciu lat to spotkanie doprowadziło młodzieńca w wieku 13 lat do zbawczego poznania Jezusa Mesjasza.

Ojciec mocno sprzeciwiał się wierzeniom syna, a kiedy w 1958 roku rodzina przeniosła się do Los Angeles, Arnoldowi zabroniono czytać Biblię, uczęszczać na spotkania chrześcijańskie lub spotykać się z ugrupowaniami żydowskich chrześcijan. Pomimo tych trudnych warunków nowo nawrócony brat robił wszystko, co tylko mógł, by podtrzymać kontakt z żydowskimi wierzącymi w Jezusa i chodzić z Panem.

Po ukończeniu nauki Arnolda w liceum, ojciec zmusił go do opuszczenia domu, właśnie z powodu jego wiary. Nasz Brat poniósł cenę za swoją wiarę już jako nastolatek.

Zdobywanie wykształcenia i początki misji

W 1971 r. Arnold Fruchtenbaum ukończył seminarium teologiczne w Dallas, którego nurt wpisuje się w teologię darbystyczną, i dyspensacjonalistyczną. Zatrzymajmy się nad tym przez chwilę. Dyspensacjonalizm to młody, nowatorski nurt w teologii ewangelicznej, powstały w XIX wieku. Jego głównym twórcą był John Nelson Darby, założyciel ugrupowania Bracia z Plymouth. Od Braci z Plymouth wywodzi się ruch braterski i m.in. polski Kościół Wolnych Chrześcijan. Nazwa dyspensacjonalizm pochodzi od słowa dyspensacja – epoka. System ten dzieli historię zbawienia na epoki, w których Bóg odmiennie postępował z osobami objętymi Jego zbawczymi planami. Charakterystyczne dla dyspensacjonalizmu są m.in.: wiara, że Bóg ma odmienny plan dla Kościoła, który jest przerywnikiem w historii zbawienia, i dla Izraela; wiara w dwufazowe przyjście Chrystusa – niewidzialne po Kościół i widzialne z Kościołem na sąd; wiara w pochwycenie Kościoła przed wielkim uciskiem; wiara w siedmioletnie Wesele Baranka w niebie w trakcie ucisku na ziemi; wiara w wypełnienie się wszystkich obietnic danych Izraelowi dotyczących posiadania przezeń Ziemi Świętej; wiara w istnienie literalnej świątyni w Tysiącleciu i w składanie w niej ofiar. W Polsce ten nurt w interpretacji rzeczy ostatecznych reprezentuje zwłaszcza Henryk Turkanik z Kościoła Wolnych Chrześcijan i jest on obecny w świadomości wielu ewangelicznych chrześcijan w naszym kraju. Przeciwni takiemu poglądowi są m.in. dr Edward Czajko, wybitny teolog zielonoświątkowy i Konstanty Wiazowski, wybitny teolog baptystyczny.

Swój doktorat Brat Arnold zdobył na Uniwersytecie Nowojorskim w 1989 roku. Po 13 latach badań naukowych ukończył tam i obronił pracę doktorską pt. Izraelologia: brakujące ogniwo w teologii systematycznej (Israelology – The Missing Link in Systematic Theology).

Po ukończeniu studiów, udał się do Izraela, wraz ze swą żoną, Mary Ann, gdzie utworzył instytut biblijny, który tak skutecznie utwierdzał Żydów w wierze w Mesjasza Jezusa, że po dwóch latach pewni religijni przywódcy izraelscy doprowadzili tego, że władze zmusiły Arnolda i Mary Ann do powrotu do Stanów Zjednoczonych.

Po powrocie dostrzegli cudowną rzecz: Duch Święty wykonywał wspaniałą pracę wśród młodych Żydów, a szybki wzrost liczby wierzących przypominał ten opisany w Dziejach Apostolskich. Niestety, entuzjazm nowo nawróconych potem ulegał ostygnięciu, bowiem brakowało w zborach programu duchowego wychowywania nowych uczniów Pana Jezusa.

Brat Arnold wyszedł naprzeciw tej palącej potrzebie, tworząc po wielu modlitwach i staraniach Misję Ariela (Ariel Ministries), zajmującą się dwiema kluczowymi dziedzinami: ewangelizowaniem nienawróconych Żydów, oraz kształceniem wierzących w uczniostwie. Siedzibą Misji, posiadającej wiele oddziałów jest miasto San Antonio w stanie Teksas, USA. Stara się ona zapewniać zrównoważone metody ewangelizacji oraz wdrażać wierzących w prowadzenie zrównoważonego stylu życia, pełnego wiary, modlitwy, pilnego rozważania Słowa Bożego oraz opartego na wspólnocie z innymi wierzącymi. Ariel znaczy „Lew Boży” i wyobraża Mesjasza Jeszuę jako Lwa z plemienia Judy. Jest to także alternatywna nazwa miasta Jerozolimy (Izajasza 29:1) − miasta pokoju, oczekującego teraz na powrót Księcia Pokoju.

Podsumowanie teologii dra Fruchtenbauma

Profesor Richard Harvey, także Żyd wierzący w Chrystusa, tak podsumowuje teologię Misji Ariela: Dyspensacjonalistyczne hebrajskie chrześcijaństwo. Pisze tak: „Arnold Fruchtenbaum jest czołowym teologiem tej grupy, a wyrażanie przez niego żydowskości i żydowskiej tożsamości jest określone przez parametry dyspensacjonalizmu. Postać teologii Fruchtenbauma jest określona za pomocą systematycznego i programowego zastosowania nauki i metody dyspensacjonalistycznej w odniesieniu do egzystencjalnych pytań o żydowską tożsamość względem wiary w Jezusa.

Bóg Fruchtenbauma to Bóg ewangelicznego protestantyzmu, wyrażanego na sposób zrewidowanego dyspensacjonalizmu, przy czym jest tu też trochę miejsca na myśl spekulatywną oraz kontekstualizację [„Kontekstualizacja – zrozumienie słowa, dzieła, gestu wymaga umieszczenia w kontekście szerszym, a to przez odniesienie do kodów kultury czy w obrębie tekstu. Kontekstualizacja łączy się też ze słowem ‘kontekstowy’. Ogólnie pewne zalecenie co do sposobu czytania i interpretowania wydarzeń” (Paweł Śpiewak – przypis tłumacza).]. Nie korzysta się z rabinicznej lub żydowskiej tradycji, chyba że potwierdza ona i ilustruje biblijne objawienie, zgodnie z jego ujęciem w dyspensacjonalistycznej hermeneutyce. Ortodoksyjna chrystologia jest postrzegana przez okulary konserwatywnego ruchu ewangelicznego. Są tu podejmowane starania, by oddać pewne myśli w żydowskim kontekście kulturowym, przy czym zabiega się tu o literalny, a nie dynamiczny odpowiednik. Przymierze Abrahamowe jest wypełnione w Mesjaszu, a Tora, uważana za epokę Prawa Mojżeszowego, dobiegła kresu. Dozwolone jest praktykowanie tych narodowych i kulturowych elementów żydowskich, które nie kłócą się z Nowym Testamentem, lecz rabiniczna reinterpretacja Tory i jej pretensje do autorytetu są uważane za fałszywe.

Fruchtenbaum jest zainteresowany skutecznym zakorzenieniem głoszenia Ewangelii w żydowskim kontekście, i ma silny program eschatologiczny dyspensacjonalizmu, oczekującego jako pewnika rychłego powrotu Chrystusa, pochwycenia, ucisku i Tysiącletniego Królestwa. Na tym skupia się jego system i to jest jego sedno.

Mając jasno określoną bazę teologiczną, metodę hermeneutyczną i schemat eschatologiczny, wyrazista wykładnia Fruchtenbauma trafia do tych, którzy poszukują zrozumiałego systemu teologicznego. Połączenie poparcia dla Izraela oraz silny nacisk na eschatologię, będą nadal wpływać na ruch mesjański”.

Bez względu na to, czy zgodzimy się z wykładniami proponowanymi przez doktora Fruchtenbauma i jego misję, to trzeba przyznać wielką zasługę temu nurtowi myśli mesjanistycznej w ewangelizowaniu Żydów oraz w zachęcaniu chrześcijan pochodzenia żydowskiego i pogańskiego do wnikliwego czytania Słowa Bożego oraz poznawania tła historyczno-kulturowego Starego i Nowego Testamentu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

PIERWSZE I DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA NA TLE ŻYDOWSKIM

Jeśli chciałbyś się przekonać lub ugruntować w wierze co do prawdziwości mesjaństwa Jezusa z Nazaretu, to będziesz miał okazję wysłuchać autorytatywnego, opartego na znajomości żydowskiego tła, wykładu wielu proroctw Starego Testamentu dotyczących Jego Osoby.

Jeżeli chcesz zapoznać się z okolicznościami związanymi z powrotem Pana Jezusa, w tym wojną Armagedonu, to także zaczerpniesz stosownych informacji.

Wykładowca: dr Arnold Fruchtenbaum, hebrajski chrześcijanin, nawrócony jako nastolatek z ortodoksyjnego judaizmu na wiarę w Pana Jezusa, doświadczony teolog, autor wielu książek, twórca Misji Ariel (Ariel Ministries).

Czas: 17-18 maja 2019

Miejsce konferencji: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Przemysłowa 26, 88-160 Janikowo (powiat inowrocławski)

Miejsce serwowania posiłków (dla zgłoszonych osób): Restauracja

„Marzenie” obok GOK Janikowo, ul. Główna 10

Organizatorzy: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Zbór w Janikowie i Zbór w Bydgoszczy

Link do strony rejestracji:

http://www.kech.bydgoszcz.pl/index.php/wydarzenia-kronika/104-konferencja-w-janikowie

pokaż więcej

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button